Gratis Chinees leren: Tooncontrasten

De eerste v.s. de tweede toon

 • bāo-báo
 • pāo-páo
 • pēn-pén
 • mēn-mén
 • nīn-nín
 • nāo-náo
 • liē-lié
 • līn-lín
 • luō-luó
 • huō-huó

 

De tweede v.s. de derde toon  

 • báo-bǎo
 • páo-pǎo
 • guó-guǒ
 • huó-huǒ
 • góu-gǒu
 • hóu-hǒu
 • tiáo-tiǎo
 • liáo-liǎo
 • niú-niǔ
 • miáo-miǎo

 

De eerste v.s. de vierde toon  

 • tōu-tòu
 • tuō-tuò
 • hōu-hòu
 • tiāo-tiào
 • kāng-kàng
 • bāng-bàng
 • pāng-pàng
 • dāng-dàng
 • tāng-tàng
 • liū-liù

 

Vier tonen  

 

 • zhē-zhé-zhě-zhè
 • chā-chá-chǎ-chà
 • shī-shí-shǐ-shì
 • rāo-ráo-rǎo-rào
 • zhāi-zhái-zhǎi-zhài 
 • chēn-chén-chěn-chèn 
 • shēng-shéng-shěng-shèng 
 • jī-jí-jǐ-jì  
 • qī-qí-qǐ-qì 
 • xī-xí-xǐ-xì 
 • jū-jú-jǔ-jù  
 • qū-qú-qǔ-qù 
 • xū-xú-xǔ-xù
 • jiā-jiá-jiǎ-jià  
 • qiē-qié-qiě-qiè  
 • xuē-xué-xuě-xuè 
 • jiān-jián-jiǎn-jiàn 
 • qiān-qián-qiǎn-qiàn
 • xiān-xián-xiǎn-xiàn 
 • yū-yú-yǔ-yù  
 • yān-yán-yǎn-yàn
 • yuān-yuán-yuǎn-yuàn 


De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).