Gratis Chinees leren: Tonen - Oefening 1

Onderscheiden van tonen 1: Luister en kies de juiste toon.

 

 

  ā-á-ǎ-à 

 

 

 

  nī-ní-nǐ-nì   

 

 

  hāo-háo-hǎo-hào    

 

 

  lī-lí-lǐ-lì    

 

 

  bō-bó-bǒ-bò    

 

 

  līn-lín-lǐn-lìn    

 

 

  nā-ná-nǎ-nà    

 

 

  lū-lú-lǔ-lù    

 

 

  yū-yú-yǔ-yù    

 

 

  yē-yé-yě-yè    

 

 

  nā-ná-nǎ-nà    

 

 

  pēng-péng-pěng-pèng    

 

 

  yōu-yóu-yǒu-yòu    

 

 

  bū-bú-bǔ-bù    

 

 

  gē-gé-gě-gè    

 

 

  dī-dí-dǐ-dì    

 

 

  fēi-féi-fěi-fèi    

 

 

  chā-chá-chǎ-chà    

 

 

  zhē-zhé-zhě-zhè    

 

 

  shī-shí-shǐ-shì}    

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu