Gratis Chinees leren: Tonen - Oefeningen

Onderscheiden van tonen: Luister en kies de juiste toon.

 

 

 ā-á-ǎ-à

 

 nī-ní-nǐ-nì

 

 hāo-háo-hǎo-hào

 

lī-lí-lǐ-lì 

 

bō-bó-bǒ-bò

 

līn-lín-lǐn-lìn

 

nā-ná-nǎ-nà

 

lū-lú-lǔ-lù

 

yū-yú-yǔ-yù

 

yē-yé-yě-yè

 

nā-ná-nǎ-nà

 

pēng-péng-pěng-pèng

yōu-yóu-yǒu-yòu

bū-bú-bǔ-bù

gē-gé-gě-gè

dī-dí-dǐ-dì

fēi-féi-fěi-fèi

chā-chá-chǎ-chà

zhē-zhé-zhě-zhè

shī-shí-shǐ-shì

   

lāo-láo-lǎo-lào

 

chēn-chén-chěn-chèn

yī-yí-yǐ-yì

shēng-shéng-shěng-shèng

guō-guó-guǒ-guò

jī-jí-jǐ-jì

qīng-qíng-qǐng-qìng

xīng-xíng-xǐng-xìng

xiān-xián-xiǎn-xiàn

qiāo-qiáo-qiǎo-qiào

xiāo-xiáo-xiǎo-xiào

xuē-xué-xuě-xuè

juē-jué-juě-juè

quē-qué-quě-què

juān-juán-juǎn-juàn

jiā-jiá-jiǎ-jià

qiā-qiá-qiǎ-qià

quān-quán-quǎn-quàn

xuān-xuán-xuǎn-xuàn

jiāo-jiáo-jiáo-jiào

zhā-zhá-zhǎ-zhà

chā-chá-chǎ-chà 

shā-shá-shǎ-shà 

chē-ché-chě-chè 

chī-chí-chǐ-chì

zhī-zhí-zhǐ-zhì 

zhāi-zhái-zhǎi-zhài 

zhāo-zháo-zhǎo-zhào 

shāo-sháo-shǎo-shào 

rāo-ráo-rǎo-rào

zhōu-zhóu-zhǒu-zhòu 

chōu-chóu-chǒu-chòu 

shōu-shóu-shǒu-shòu 

zhān-zhán-zhǎn-zhàn 

chān-chán-chǎn-chàn 

shān-shán-shǎn-shàn 

zhāng-zháng-zhǎng-zhàng 

chāng-cháng-chǎng-chàng 

shāng-sháng-shǎng-shàng 

rāng-ráng-rǎng-ràng

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).