Gratis Chinees leren: Tonen - Oefeningen

Onderscheiden van tonen: Luister en kies de juiste toon.

 

 

 ā-á-ǎ-à

 

 nī-ní-nǐ-nì 
Antwoord

 

 hāo-háo-hǎo-hào
Antwoord

hào

 

lī-lí-lǐ-lì 
Antwoord

 

bō-bó-bǒ-bò
Antwoord

 

līn-lín-lǐn-lìn
Antwoord

lín

 

nā-ná-nǎ-nà
Antwoord

 

lū-lú-lǔ-lù
Antwoord

 

yū-yú-yǔ-yù
Antwoord

 

yē-yé-yě-yè
Antwoord

 

nā-ná-nǎ-nà
Antwoord

 

pēng-péng-pěng-pèng
Antwoord

pēng

yōu-yóu-yǒu-yòu
Antwoord

yóu

bū-bú-bǔ-bù
Antwoord

gē-gé-gě-gè
Antwoord

dī-dí-dǐ-dì
Antwoord

fēi-féi-fěi-fèi
Antwoord

fèi

chā-chá-chǎ-chà
Antwoord

chà

zhē-zhé-zhě-zhè
Antwoord

zhě

shī-shí-shǐ-shì
Antwoord

shí

   

lāo-láo-lǎo-lào
lǎo

 

chēn-chén-chěn-chèn 
Antwoord

chén

yī-yí-yǐ-yì
Antwoord

shēng-shéng-shěng-shèng
Antwoord

shěng

guō-guó-guǒ-guò
Antwoord

guó

jī-jí-jǐ-jì
Antwoord

qīng-qíng-qǐng-qìng
Antwoord

qǐng

xīng-xíng-xǐng-xìng
Antwoord

xíng

xiān-xián-xiǎn-xiàn
Antwoord

xiàn

qiāo-qiáo-qiǎo-qiào
Antwoord

qiào

xiāo-xiáo-xiǎo-xiào
Antwoord

xiāo

xuē-xué-xuě-xuè
Antwoord

xuě

juē-jué-juě-juè
Antwoord

jué

quē-qué-quě-què
Antwoord

qué

juān-juán-juǎn-juàn
Antwoord

juān

jiā-jiá-jiǎ-jià
Antwoord

jiá

qiā-qiá-qiǎ-qià
Antwoord

qiā

quān-quán-quǎn-quàn
Antwoord

quán

xuān-xuán-xuǎn-xuàn
Antwoord

xuàn

jiāo-jiáo-jiáo-jiào
Antwoord

jiáo

zhā-zhá-zhǎ-zhà
Antwoord

zhà

chā-chá-chǎ-chà 
Antwoord

chá

shā-shá-shǎ-shà 
Antwoord

shǎ

chē-ché-chě-chè 
Antwoord

chē

chī-chí-chǐ-chì
Antwoord

chì

zhī-zhí-zhǐ-zhì 
Antwoord

zhǐ

zhāi-zhái-zhǎi-zhài 
Antwoord

zhāi

zhāo-zháo-zhǎo-zhào 
Antwoord

zhǎo

shāo-sháo-shǎo-shào 
Antwoord

shào

rāo-ráo-rǎo-rào
Antwoord

ráo

zhōu-zhóu-zhǒu-zhòu 
Antwoord

zhōu

chōu-chóu-chǒu-chòu 
Antwoord

chòu

shōu-shóu-shǒu-shòu 
Antwoord

shòu

zhān-zhán-zhǎn-zhàn 
Antwoord

zhǎn

chān-chán-chǎn-chàn 
Antwoord

chān

shān-shán-shǎn-shàn 
Antwoord

shǎn

zhāng-zháng-zhǎng-zhàng 
Antwoord

zhāng

chāng-cháng-chǎng-chàng 
Antwoord

cháng

shāng-sháng-shǎng-shàng 
Antwoord

shǎng

rāng-ráng-rǎng-ràng
Antwoord

ràng

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).