Gratis Chinees leren: Medeklinkercontrasten

Sommige Chinese lettergrepen lijken veel op elkaar. Op deze pagina heb ik er een aantal, beginnend met een medeklinker, naast elkaar gezet.

 

b-p  

 • bō-pō
 • bā-pā
 • bái-pái
 • bèi-pèi
 • bǎo-pǎo
 • bāng-pāng
 • bèng-pèng
 • bǐ-pǐ
 • biē-piē

 

d-t  

 • dā-tā
 • dài-tài
 • dǎo-tǎo
 • dān-tān
 • dǐ-tǐ
 • diē-tiē
 • diū-tiū
 • dīng-tīng
 • duì-tuì
 • dùn-tùn

 

g-k

 • gā-kā
 • gāi-kāi
 • gāo-kāo
 • gǒu-kǒu
 • gāng-kāng
 • guō-kuō
 • guì-kuì
 • gǔn-kǔn

 

n-l

 • nā-lā
 • nāi-lāi
 • nǎo-lǎo
 • náng-láng
 • néng-léng
 • niú-liú
 • niáng-liáng
 • nuò-luò

 

j-q  

 • jiā-qiā
 • jiě-qiě
 • jiào-qiào
 • jiǔ-qiǔ
 • jiān-qiān
 • jiàng-qiāng
 • jīn-qīn
 • jǐng-qǐng
 • jiōng-qiōng
 • jǔ-qǔ
 • jué-qué
 • juàn-quàn
 • jūn-qūn

 

j-x  

 • jiā-xiā
 • jiě-xiě
 • jiào-xiào
 • jiū-xiū
 • jiān-xiān
 • jiàng-xiàng
 • jīn-xīn
 • jǐng-xǐng
 • jiōng-xiōng
 • jǔ-xǔ
 • jué-xué
 • juàn-xuàn
 • jūn-xūn

 

q-x  

 • qiā-xiā
 • qiě-xiě
 • qiāo-xiāo
 • qiǔ-xiǔ
 • qiàn-xiàn
 • qiǎng-xiǎng
 • qīn-xīn
 • qǐng-xǐng
 • qióng-xióng
 • qù-xù
 • quē-xuē
 • quān-xuān
 • qún-xún

 

c-s  

 • cā-sā
 • cāi-sāi
 • cǎo-sǎo
 • cān-sān
 • cāng-sāng
 • cēng-sēng
 • cōng-sōng
 • cuì-suì
 • cūn-sūn

 

z-c 

 • za-cā
 • zāi-cāi
 • zǎo-cǎo
 • zāng-cāng
 • zēn-cēn
 • zòng-còng
 • zuò-cuò

 

ch-c  

 • chā-cān
 • chāi-cāi
 • chǎo-cǎo
 • chān-cān
 • chāng-cāng
 • chéng-céng
 • chōng-cōng
 • chuì-cuì
 • chūn-cūn

 

sh-s  

 • shǎ-sā
 • shài-sān
 • shāo-sāo
 • shān-sān
 • shǎng-sāng
 • shēn-sēn
 • shū-sū
 • shuò-suò
 • shuì-suì
 • shūn-sūn

 

zh-ch  

 • zhā-chā
 • zhāi-chāi
 • zhǎo-chǎo
 • zhān-chān
 • zhàng-chàng
 • zhēn-chēn
 • zhōng-chōng
 • zhǔ-chǔ
 • zhuō-chuō
 • zhuī-chuī
 • zhūn-chūn
 • zhuāng-chuāng

 

zh-sh  

 • zhā-shā
 • zhāi-shāi
 • zhǎo-shǎo
 • zhān-shān
 • zhàng-shàng
 • zhēn-shēn
 • zhū-shū
 • zhuō-shuō
 • zhuī-shuī
 • zhūn-shūn
 • zhuāng-shuāng

 

zh-z

 • zhā-zā
 • zhài-zài
 • zhǎo-zǎo
 • zhān-zān
 • zhàng-zàng
 • zhēn-zēn
 • zhōng-zōng
 • zhū-zū
 • zhuō-zuō
 • zhuì-zuì
 • zhūn-zūn

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees- eren.nl).