Gratis Chinees leren: Klinkercontrasten

Van sommige lettergrepen lijken de eindklinkers op elkaar. Hieronder kun je luisteren naar een aantal contrasten.

a-an  

 • bā-bān
 • pā-pān
 • mà-màn
 • fá-fán
 • dā-dān
 • tǎ-tǎn
 • ná-nán
 • lā-lān

 

a-ang  

 • bā-bāng
 • pà-pàng
 • má-màng
 • fǎ-fǎng
 • dā-dāng
 • tā-tāng
 • ná-náng
 • là-làng

 

ai-ei  

 • bái-béi
 • pái-péi
 • mǎi-měi
 • dǎi-děi
 • nǎi-něi
 • lài-lèi
 • zhài-zhèi
 • shāi-shēi

 

an-ang  

 • bān-bāng
 • pàn-pàng
 • mán-máng
 • fán-fáng
 • dān-dāng
 • tān-tāng
 • nán-náng
 • lán-láng
 • zān-zāng
 • càn-càng
 • sān-sāng
 • zhān-zhāng
 • chān-chāng
 • shàn-shàng
 • rán-ráng

 

ia-ie  

 • yǎ-yě
 • diā-diē
 • liā-liē
 • jiǎ-jiě
 • qiā-qiē
 • xià-xiè

 

ia-iu  

 • yǎ-yǒu
 • diā-diū
 • liā-liū
 • jiǎ-jiǔ
 • qiā-qiū
 • xiā-xiū

 

ian-iang  

 • yán-yáng
 • nián-niáng
 • liǎn-liǎng
 • jiàn-jiàng
 • qián-qiáng
 • xián-xiáng

 

ong-uo  

 • dōng-duō
 • tòng-tuò
 • nóng-nuó
 • lóng-luó
 • gǒng-guǒ
 • kōng-kuō
 • hóng-huó
 • zǒng-zuǒ
 • cóng-cuó
 • sōng-suō
 • zhōng-zhuō
 • chōng-chuō
 • róng-ruó

 

o-ou  

 • pó-póu
 • mò-mòu
 • fó-fóu

 

uan-uang  

 • guǎn-guǎng
 • kuān-kuāng
 • huán-huáng
 • zhuān-zhuāng
 • chuān-chuāng
 • shuān-shuāng

 

u-ua  

 • gǔ-guǎ
 • kū-kuā
 • hú-huá
 • zhǔ-zhuǎ
 • chū-chuā
 • shǔ-shuǎ
 • rù-ruà

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).