Gratis Chinees leren: Klankleer

Gratis Chinees leren - Online cursus Chinees

Medeklinkers 声母 shēngmǔ


Hieronder kunt u per medeklinker stuk voor stuk de uitspraak oefenen.

b

p

m

f

d

t

n

l

z(i)

c(i)

s(i)

•  zh(i)
 • ch(i)

 • sh(i)
 • r(i)  
 •  j  
 •  q  
 •  x  
 •  g  
 •  k  
 •  h  

 


Klinkers 韵母 yùnmǔ

 a                   en                      -ian, yan                
 -uan, wan                    
 o  ang  -in, yin  -un, wen
 e  eng  -iang, yang  -uang, wang
 er  ong  -ing, ying  -ueng, weng
 ai  -i, yi  -iong, yong  -ü, yu
 ei  -ia, ya  -u, wu  -üe, yue
 ao  -iao, yao  -ua, wa  -üan, yuan
 ou  -ie, ye  -uo, wo  -ün, yun
 an  -iu, you  -ui, wei    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu