Gratis Chinees leren: Les 5 - Tekst 1 - In de woonkamer

 

 

Tekst in karakters 

我家的客厅很大。客厅里有两张沙发,四张椅子和一张桌子。客厅里还有电视和电话。我们的电视很新,可是电话很旧。我喜欢我家的客厅。我常常在客厅看电视和听音乐。

 

Tekst in Pinyin

Wǒ jiā de kètīng hěn dà. Kètīng lǐ yǒu liǎng zhāng shāfā, sì zhāng yǐzi hé yì zhāng zhuōzi. Kètīng lǐ hái yǒu diànshì hé diànhuà. Wǒmen de diànshì hěn xīn, kěshì diànhuà hěn jiù. Wǒ xǐhuan wǒ jiā de kètīng. Wǒ chángcháng zài kètīng kàn diànshì hé tīng yīnyuè.

 

Vertaling

De woonkamer in ons huis is groot. In de woonkamer zijn er twee banken, vier stoelen, en een tafel. Er zijn nog een tv en een telefoon in de woonkamer. Onze tv is nieuw, maar de telefoon is oud. Ik hou van de woonkamer. Vaak kijk ik tv en luister naar muziek in de woonkamer.

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).