Gratis Chinees leren: Les 14 - Conversatie 2 - Het Nationale Paleis Museum

 

 

Tekst in karakters

 • Thijs: 小玉,你查的结果怎么样?

 • 王小玉: 今年云门舞集的表演已经过了。如果你想看他们的表演,得等到明年呢!

 • Thijs: 那真是太可惜了!对了,我最近想去台北玩。你知道哪儿好玩吗?

 • 王小玉: 如果你去台北,你一定要去参观故宫博物院

 • Thijs: 为什么?

 • 王小玉: 因为那里有很多代表中华文化的收藏品。参观故宫博物院可以帮助你了解我们的文化呢!

 • Thijs: 那里有英文解说吗?

 • 王小玉: 当然有。你可以自己上网查查故宫博物院的资讯。你自己去台北吗?

 • Thijs: 是啊!你要不要跟我一块儿去?顺便当我的导游。

 • 王小玉: 可以啊!我们什么时候出发呢?

 • Thijs: 这个星期六怎么样?

 • 王小玉: 好,那我们就星期六在火车站见。

 • Thijs: 到时候见。

 

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Xiǎoyù, nǐ chá de zěnmeyàng?

 • Wáng Xiǎoyù: Jīnnián Yúnmén Wǔjí de biǎoyǎn yǐjīng guǒ le. Rúguǒ nǐ xiǎng kàn tāmen de biǎoyǎn, děi děng dào míngnián ne!

 • Thijs: Nà zhēn shì tài kěxī le! Duì le, wǒ zuìjìn xiǎng qù Táiběi wánr. Nǐ zhīdao nǎr hǎowán ma?

 • Wáng Xiǎoyù: Rúguǒ nǐ qù Táiběi, nǐ yídìng yào qù cānguān Gùgōng Bówùyuàn.

 • Thijs: Wèishénme?

 • Wáng Xiǎoyù: Yīnwèi nàlǐ yǒu hěn duō dàibiǎo Zhōnghuá wénhuà de shōucángpǐn. Cānguān Gùgōng Bówùyuàn kěyǐ bāngzhù nǐ liǎojiě wǒmen de wénhuà ne!

 • Thijs: Nàlǐ yǒu Yīngwén jiěshuō ma?

 • Wáng Xiǎoyù: Dāngrán yǒu. Nǐ kěyǐ zìjǐ shàngwǎng cháchá Gùgōng Bówùyuàn de zīxùn. Nǐ zìjǐ qù Táiběi ma?

 • Thijs: Shì a! Nǐ yào bu yào gēn wǒ yíkuàir qù? Shùnbiàn dāng wǒ de dǎoyóu?

 • Wáng Xiǎoyù: Kěyǐ a! Wǒmen shénme shíhou chūfā ne?

 • Thijs: Zhè ge xīngqīliù zěnmeyàng?

 • Wáng Xiǎoyù: Hǎo, nà wǒmen jiù xīngqīliù zài huǒchēzhàn jiàn.

 • Thijs: Dào shíhou jiàn.

 

Vertaling

 • Thijs: Xiǎoyù, wat heb je ontdekt?

 • Wáng Xiǎoyù: De dansvoorstellingen dit jaar bij Cloud Gate zijn al voorbij. Als je hun dansvoorstellingen wil zien, dan moet je tot volgend jaar wachten.

 • Thijs: Dat is echt jammer! Trouwens, ik ga binnenkort naar Taipei. Weet je wat leuk is om daar te doen?

 • Wáng Xiǎoyù: Als je naar Taipei gaat, dan mag je het Paleismuseum zeker niet missen.

 • Thijs: Waarom niet?

 • Wáng Xiǎoyù: Omdat je daar in de collectie heel veel dingen kunt zien die representatief voor de Chinese cultuur zijn. Een bezoek aan dat museum helpt je om onze cultuur te begrijpen!

 • Thijs: Hebben ze daar ook een Engelse audiotour?

 • Wáng Xiǎoyù: Natuurlijk. Je kunt zelf even op de website van het Museum zoeken naar informatie. Ga je in je eentje naar Taipei?

 • Thijs: Ja. Heb je zin om met mij mee te gaan? Mijn gids te zijn?

 • Wáng Xiǎoyù: Dat kan! Wanneer vertrekken we?

 • Thijs: Wat denk je van aanstaande zaterdag?

 • Wáng Xiǎoyù: Goed, dan zien we elkaar op zaterdag bij het treinstation.

 • Thijs: Tot dan.

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).