Gratis Chinees leren: Les 13 - Conversatie 2 - Afdingen

 

 

Tekst in karakters

 • Thijs 的手表坏了!他想买一个新的。王小玉跟他一起去光南商场买手表。

 • 王小玉: 那儿是卖手表的。我们去那儿看看!

 • 售货员: 欢迎光临!我们这儿有很多手表。您先看看吧!

 • 王小玉: 我们先自己看看。

 • Thijs: 那个蓝色的表很好看。

 • 王小玉: 你想不想试试?

 • Thijs: 可以吗?

 • 王小玉: 当然可以!先生,我们想试试那个蓝色的表。您可以给我们看一下吗?

 • 售货员: 没问题!您等一下...... 好了,这是您要的手表。

 • Thijs: 很好看!这个多少钱?

 • 售货员: 这个卖一千五百块钱。

 • 王小玉: 这么贵!可以便宜一点儿吗?

 • 售货员: 好!这位先生是外国人。我可以给你们打个九折。九折是一千三百五十块钱。

 • 王小玉: 还是有点儿贵呢!

 • 售货员: 好吧...... 小姐,这个表卖你们一千三百块。我再送你们一个杯子。你们觉得怎么样?

 • 王小玉: 好。我们买了!

 

Tekst in Pinyin

 • Thijs de shǒubiǎo huài le! Tā xiǎng mǎi yí ge xīn de. Wáng Xiǎoyù gēn tā yìqǐ qù Guāngnán shāngchǎng mǎi shǒubiǎo.

 • Wáng Xiǎoyù: Nàr shì mài shǒubiǎo de. Wǒmen qù nàr kànkàn!

 • Shòuhuòyuán: Huānyíng guānglín! Wǒmen zhèr yǒu hěn duō shǒubiǎo. Nín xiān kànkàn ba!

 • Wáng Xiǎoyù: Wǒmen xiān zìjǐ kànkàn.

 • Thijs: Nà ge lánse de bǎi hěn hǎokàn.

 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ xiǎng bu xiǎng shìshì?

 • Thijs: Kěyǐ ma?

 • Wáng Xiǎoyù: Dāngrán kěyǐ! Xiānsheng, wǒmen xiǎng shìshì nà ge lánsè de shǒubiǎo. Nín kěyǐ gěi wǒmen kàn yíxià ma?

 • Shòuhuòyuán: Méiwèntí! Nín děng yíxià...... Hǎo le, zhè shì nín yào de shǒubiǎo.

 • Thijs: Hěn hǎokàn! Zhè ge duōshao qián?

 • Shòuhuòyuán: Zhè ge mài yìqiān wǔbǎi kuài qián.

 • Wáng Xiǎoyù: Zhème guì! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma?

 • Shòuhuòyuán: Hǎo! Zhè wèi xiānshēng shì wàiguó rén. Wǒ kěyǐ gěi nǐmen dǎ ge jiǔ zhé. Jiǔ zhé shì yìqiān sānbǎi wúshí kuài qián.

 • Wáng Xiǎoyù: Háishì yǒudiǎnr guì ne!

 • Shòuhuòyuán: Hǎo ba...... Xiǎojiě, zhè ge biǎo mài nǐmen yìqiān sānbǎi kuài. Wǒ zài sòng nǐmen yí ge bēi zi. Nǐmen juéde zěnmeyàng?

 • Wáng Xiǎoyù: Hǎo. Wǒmen mǎi le!

 

Vertaling

 • Het horloge van Thijs is kapot! Hij wil een nieuwe kopen. Wáng Xiǎoyù en hij gaan samen naar het Guāngnán plaza om een horloge te kopen.

 • Wáng Xiǎoyù: Daar verkopen ze horloges. Laten we daar gaan kijken!

 • Verkoper: Welkom in onze winkel! We hebben veel horloges. Kijkt u eerst maar rond!

 • Wáng Xiǎoyù: Ja, dat doen we.

 • Thijs: Dat blauwe horloge is mooi.

 • Wáng Xiǎoyù: Wil je het proberen?

 • Thijs: Mag dat?

 • Wáng Xiǎoyù: Natuurlijk! Meneer, we willen dat blauwe horloge proberen. Kunt u het ons laten zien?

 • Verkoper: Geen probleem! Een momentje... Okee, alstublieft!

 • Thijs: Mooi! Hoeveel kost hij?

 • Verkoper: Deze kost NT1500.

 • Wáng Xiǎoyù: Zo duur! Kan het ook goedkoper?

 • Verkoper: Okee. Deze meneer is een buitenlander, dus kan ik hem korting geven. Met 10% korting wordt het NT1350.

 • Wáng Xiǎoyù: Het is eigenlijk nog steeds een beetje te duur!

 • Verkoper: Okee, okee... Mevrouw, ik zal u dit horloge voor NT1300 verkopen, en dan geef ik jullie er nog een beker bij. Wat denken jullie daarvan?

 • Wáng Xiǎoyù: Goed. We nemen hem!

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).