Gratis Chinees leren: Les 11 - Conversatie 1 - Taiwan v.s. Nederland

 

 

Tekst in karakters

 • 小玉: 荷兰人比台湾人高吗?

 • Thijs: 是啊!台湾人比荷兰人矮。

 • 小玉: 荷兰人比台湾人有钱吗?

 • Thijs: 是啊!台湾人不比荷兰人有钱。

 • 小玉: 荷兰人比台湾人喜欢看书吗?

 • Thijs: 不一定。有些荷兰人从来不看书。台湾人比荷兰人爱学英语吗?

 • 小玉: 是啊!台湾人比荷兰人更爱学英语,可是荷兰人比台湾人敢说英语。

 • Thijs: 有一点台湾人比荷兰人厉害: 台湾人比荷兰人会做菜。

 • 小玉: 你觉得台湾菜比荷兰菜好吃吗?

 • Thijs: 那还用说!台湾菜最好吃了!

 

Tekst in Pinyin

 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwān rén gāo ma?

 • Thijs: Shì a! Táiwān rén bǐ Hélán rén ǎi.

 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwān rén yǒuqián ma?

 • Thijs: Shì a! Táiwān rén bù bǐ Hélán rén yǒuqián.

 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwán rén xǐhuan kànshū ma?

 • Thijs: Bù yídìng. Yǒuxiē Hélán rén cóngláibú kànshū. Táiwān rén bǐ Hélán rén ài xué Yīngyǔ ma?

 • Xiǎoyù: Shì a! Táiwān rén bǐ Hélán rén gèng ài xué Yīngyǔ, kěshì Hélán rén bǐ Táiwān rén gǎn shuō Yīngyǔ.

 • Thijs: Yǒu yìdiǎn Táiwān rén bǐ Hélán rén lìhài: Táiwān rén bǐ Hélán rén huì zuòcài.

 • Xiǎoyù: Nǐ juéde Táiwān cài bǐ Hélán cài hǎochī ma?

 • Thijs: Nà hái yòng shuō! Táiwān cài zuì hǎochī le!

 

Vertaling

 • Xiǎoyù: Zijn Nederlanders langer dan Taiwanezen?

 • Thijs: Ja! Taiwanezen zijn kleiner dan Nederlander.

 • Xiǎoyù: Zijn Nederlanders rijker dan Taiwanezen?

 • Thijs: Ja! Taiwanezen zijn niet zo rijk als Nederlanders.

 • Xiǎoyù: Houden Nederlanders meer van lezen dan Taiwanezen?

 • Thijs: Niet per se. Sommige Nederlanders lezen nooit. Houden Taiwanezen meer van Engels leren dan Nederlanders?

 • Xiǎoyù: Ja! Taiwanezen houden er meer van om Engels te leren dan Nederlanders, maar Nederlanders durven meer in het Engels te praten dan Taiwanezen.

 • Thijs: Er is iets waarin Taiwanezen beter zijn dan Nederlanders: Taiwanezen kunnen beter koken dan Nederlanders.

 • Xiǎoyù: Vind je Taiwanees eten lekker?

 • Thijs: Dat spreekt vanzelf! Taiwanees eten is het lekkerst!

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).