Gratis Chinees leren: Les 10 - Conversatie 1 - Nieuwe woorden

 

 

Woorden in de conversatie

 • 请问 qǐngwèn: (uitdr.) Mag ik vragen...?

 • 出租汽车 chūzūqìchē: (zn.) taxi

 • 哪儿 nǎr: (vr.vnw.) waar

 • 天安门广场 Tiān'ānmén Guǎngchǎng: (zn.) Plein van de Hemelse Vrede

 • 多少 duōshao: (hoofdtelw.) hoeveel

 • 钱 qián: (zn.) geld

 • 多少钱 duōshao qián: (uitdr.) hoeveel kost ...?

 • 大概 dàgài: (bw.) ongeveer

 • 人民币 Rénmínbì: (zn.) Chinees geld

 • 贵 guì: (bn.) duur

 • 便宜 piányi: (bn.) goedkoop

 • 怎么样 zěnmeyàng: (bw.) hoe

 • 上车 shàngchē: (ww.) instappen

 

 

Plaatsen in Beijing

 • 故宫 Gùgōng: De Verboden Stad

 • 天安门广场 Tiān'ānmén Guǎngchǎng: Plein van de Hemelse Vrede

 • 北海公园 Běihǎi Gōngyuán: Park van de Noordelijke Zee

 • 天坛公园 Tiāntán Gōngyuán: Park van de Hemelse Tempel

 • 颐和园 Yí Hé Yuán: Het Zomerpaleis

 • 八达岭长城 Bādálǐng Chángchéng: De Grote Muur Badaling

 • 慕田峪长城 Mùtiányù Chángchéng: De Grote Muur Mutianyu

 • 景山公园 Jǐngshān Gōngyuán: Jingshan-park

 • 毛主席纪念堂 Máo zhǔxí Jìniàntáng: Mao Memorial Hall

 • 明十三陵 Míng shísān Líng: Het Minggraf

 • 圆明园 Yuán Míng Yuán: Het Oude Zomerpaleis

 • 北京胡同 Běijīng Hútong: Beijing Hutong Staatje

 • 北京动物园 Běijīng Dòngwǔyuán: Beijing Dierentuin

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).