Gratis Chinees leren: Les 10 - Conversatie 1 - Een taxi nemen

 

 

Tekst in karakters 

A: 请问,有出租汽车吗?

B: 有,您去哪儿?

A: 我去天安门广场。去天安门广场多少钱?

B: 大概五十块人民币。

A: 太贵了!可以便宜一点儿吗?四十块怎么样?

B: 好吧!请上车。

A: 谢谢!

 

Tekst in Pinyin

A: Qǐngwèn, yǒu chūzūqìchē ma?

B: Yǒu. Nín qù nǎr?

A: Wǒ qù Tiān’ānmén guǎngchǎng. Qù Tiān’ānmén guǎngchǎng duōshao qián?

B: Dàgài wǔshí kuài Rénmínbì.

A: Tài guì le! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma? Sìshí kuài zěnmeyàng?

B: Hǎo ba! Qǐng shàng chē.

A: Xièxie!

 

Vertaling

A: Mag ik u iets vragen? Is de taxi beschikbaar?

B: Ja. Waar wilt u naar toe?

A: Ik wil naar Plein van de Hemelse Vrede. Hoeveel kost het om daar naartoe te gaan?

B: Ongeveer 50 Rénmínbì.

A: Dat is te duur! Kan het iets goedkoper? 40?

B: Prima. Stapt u in, alstublieft.

A: Bedankt!

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).